ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

- Gällande version från 18 oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, ett andorranskt företag av typen societat limitada unipersonal med ett kapital på 1.000.000 euro, registrerat i Andorras handels- och företagsregister under nummer 16339, med momsnummer SE502078002801, vars huvudkontor ligger på C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (härefter benämnt "Säljaren") har som huvudverksamhet försäljning av däck och tillhörande produkter via webbplatsen dackleader.se (härefter "Webbplatsen").

Dessa allmänna försäljningsvillkor syftar till att reglera, utan begränsning, alla försäljningar av produkter och tjänster till alla kunder, fysiska personer eller juridiska personer, oavsett om de är konsumenter, icke-professionella eller professionella (härefter "Kunden"), som har gjort ett köp på Webbplatsen och att definiera de kontraktsförhållanden mellan Säljaren och Kunden.

1. DEFINITIONER

Alla gemensamma namn vars första bokstav är versal i detta dokument har definitionen som tilldelats i denna artikel.

 • Mottagningsbekräftelse avser det svars-e-post som säljaren skickar till kunden efter att kunden har godkänt beställningen och som innehåller en sammanfattning av beställningen, de tillämpliga allmänna försäljningsvillkoren och den motsvarande fakturan.
 • Beställningsformulär avser sammanfattningen av de produkter som kunden har valt och som kunden måste godkänna på webbplatsen för att slutföra beställningen.
 • Leveranssedel avser dokumentet som transportören ger till kunden vid leverans av beställningen, mot kundens underskrift som bekräftar att beställningen har levererats samt att produkt(erna) är i perfekt skick och utan anomalier.
 • Allmäna försäljningsvillkor avser dessa allmänna försäljningsvillkor som kunden måste godkänna för att göra sin beställning.
 • Kund avser alla individer eller företag som agerar som konsumenter, icke-professionella eller professionella som har tillgång till webbplatsen för att göra en beställning.
 • Beställning avser produkt(erna) som kunden beställer för varje köptillfälle på webbplatsen.
 • Konsument avser en kund, fysisk person, som agerar för ändamål som inte ingår i hans kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksverksamhet.
 • Kontrakt avser alla kontraktsdokument som definierar parternas rättigheter och skyldigheter för varje försäljning, som hänvisas till i Artikel 15.
 • Leveransdatum avser det faktiska leveransdatumet för beställningen till kunden som anges på leveranssedeln.
 • Leveranstid avser den maximala tiden som anges i Artikel 8.2 där säljaren åtar sig att leverera beställningen till kunden.
 • Ångerrättstid avser den tid som anges i Artikel 9.
 • Faktura avser fakturan som skickas till kunden via mottagningsbekräftelsen.
 • Force Majeure avser fallet där en händelse utanför gäldenärens kontroll, som inte rimligen kunde förutses vid tidpunkten för kontraktets ingående och vars effekter inte kan undvikas genom lämpliga åtgärder, hindrar gäldenären från att uppfylla sin skyldighet.
 • Leverantör avser en tredje part till kontraktet som innehar produkt(erna) i kundens beställning.
 • Leverans avser överföringen till kunden av den fysiska besittningen eller kontrollen över produkt(erna).
 • Icke-professionell avser en kund, juridisk person, som inte agerar för professionella ändamål (se definitionen av professionell nedan).
 • Produkterbjudande avser erbjudandet som publiceras under säljarens ansvar på någon av hans plattformar, inklusive hans webbplats, dedikerad till försäljning av en specifik produkt och inkluderar särskilt fotografi samt produktens egenskaper och pris.
 • Parti(er) avser, i singular, kunden eller säljaren tagen individuellt och, i plural, kunden och säljaren tagna kollektivt.
 • Pris avser det totala priset som anges i Artikel 5 som kunden åtar sig att betala för beställningen.
 • Produkt(er) avser de däckprodukter eller tillhörande produkter (fälgar, kedjor, etc.) som säljaren erbjuder till försäljning på webbplatsen.
 • Professionell avser en kund, fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som agerar för ändamål som ingår i hans kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksverksamhet, även när han agerar i namn av eller för en annan professionell.
 • Webbplats avser säljarens webbplats som är tillgänglig på URL-adressen dackleader.se.
 • Monteringsstation(er) avser de garage som listas på webbplatsen (https://montering.dackleader.se/) där kunden kan få sin beställning levererad och få sina produkter monterade.
 • Innehavare av ångerrätten avser personen som hänvisas till i Artikel 9.
 • Transportör avser transportföretaget som leverantören eller säljaren har valt för transport och leverans av beställningen till den adress som kunden har angivit eller till den monteringsstation som kunden har valt.
 • Säljare avser personen som hänvisas till i inledningen.
 • Försäljning avser den juridiska transaktionen som ingås mellan säljaren och kunden där den första åtar sig att leverera beställningen och den andra att betala priset.

2. SYFTE OCH GODKÄNNANDE

Allmänna försäljningsvillkor syftar till att reglera, utan begränsning, alla Försäljningar som genomförs via Säljarens Webbplats och att definiera de kontraktuella förhållandena mellan Säljaren och Kunden med avseende på varje Beställning.

Allmäna försäljningsvillkor har företräde och ersätter alla andra eventuella avtal, åtaganden, uttalanden, löften, avsikter, dokumentation eller information som tidigare har förekommit mellan Parterna med avseende på Beställningen.

Godkännandet av någon Beställning av en Kund är strikt underordnat det förhands godkännandet, utan begränsning eller förbehåll, av samtliga villkor i Allmäna försäljningsvillkor som är i kraft på Webbplatsen vid den tidpunkten, vilket godkännande visas genom att kunden klickar i rutan till vänster om uttrycket « Jag har läst och godkänner de allmänna försäljningsvillkoren jämte integritetspolicyn. ». Detta steg sker efter att Kunden har haft möjlighet att kontrollera detaljerna i sin Beställning och dess Totalpris och att rätta eventuella fel innan den bekräftas för att uttrycka sitt slutgiltiga godkännande.

Allmäna försäljningsvillkor är tillgängliga på Webbplatsen och överförs till Kunden på ett beständigt medium som en bilaga till Mottagningsbekräftelsen.

Avtalet anses ingånget mellan Parterna från och med att Säljaren utfärdar Mottagningsbekräftelsen.

Säljaren ansvarar för att bevara skriftlig dokumentation som bekräftar Avtalet från och med Avtalets ingående och under en period av tio år från Leveransen av Beställningen. Kunden kan få tillgång till det arkiverade Avtalet genom att enkelt begära det från Säljaren (https://www.dackleader.se/kontakt).

Kunden informeras om att ingåendet av Avtalet medför en skyldighet för Kunden att betala Priset till Säljarens förmån.

3. PRODUKTER

3.1 Produktens egenskaper

De väsentliga egenskaperna och priset på Produkterna anges i varje Produkt Erbjudande som publiceras på Webbplatsen. Dessa element utgör kontraktsinformation som binder Säljaren vid avslutande av Avtalet med Kunden och under förutsättning av tillgänglighet i lager av de berörda Produkterna.

Varje däck är försedd på sidan med DOT-numret som är sammansatt på följande sätt:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Kod för fabriken där däcket tillverkades
 • 4W: Dimensionell kod specifik för tillverkaren
 • HWNX: Valbar kod specifik för tillverkaren
 • 3903: tillverkningsdatum för däcket motsvarande den 39:e veckan av år 2003.

3.2 PRODUKTENS TILLGÄNGLIGHET

Angivelsen av tillgängligheten för en Produkt i motsvarande Produkt Erbjudande genom omnämnandet "I LAGER" är enbart en indikativ information med hänsyn till de dagliga flödena och transaktionsvolymerna.

Vid lagerbrist kommer Säljaren att informera Kunden och återbetala denne fullt ut med samma betalningsmedel som användes vid Beställningen inom en period av sjuttiotvå (72) timmar från att Kunden informerats om Produktens otillgänglighet. Vid partiell otillgänglighet av Beställningen kommer Kunden att återbetalas proportionellt för de eller de Produkter som saknas.

4. BESTÄLLNING

4.1 ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

Den offentliga webbplatsen är tillgänglig för alla besökare, året runt, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, med förbehåll för de avbrott som är nödvändiga för tekniskt underhåll, skötsel och uppdateringar som Säljaren finner lämpligt att utföra samt eventuella tekniska fel som är oberoende av Säljarens vilja.

Alla kostnader som Kunden ådrar sig för att säkerställa sin egen tillgång till Webbplatsen är helt och hållet Kundens ansvar, inklusive kostnaden för datorutrustning, internetabonnemang och eventuell programvara.

4.2 VAL AV EN ELLER FLERA PRODUKTER

Kunden erkänner och accepterar att sökningen och valet av en eller flera Produkter av Kunden sker under Kundens fulla och ensamma ansvar.

För att underlätta Kundens sökningar tillhandahåller Säljaren på sin Webbplats (i) en sökfält där Kunden fritt kan ange sökord och (ii) ett sökverktyg baserat på olika egenskaper hos Produkterna som listas för val. Den goda funktionen, intresset, fullständigheten och relevansen av dessa verktyg garanteras inte av Säljaren.

Det är Kundens ansvar att ta del av hela utbudet av Produkt Erbjudanden som Säljaren presenterar på sin Webbplats och att utföra de nödvändiga sökningarna på den valda modellen och konkurrensen för att utvärdera relevansen, intresset och lämpligheten av Produkt Erbjudandet för sina behov.

Säljaren tillhandahåller som information:

 • TECDOC-data om sambandet mellan fordon och delar;
 • BMF-data om sambandet mellan fordon, däck och fälgar;
 • tillverkardata om sambandet mellan fordon och kedjor;
 • data om kompatibilitet mellan fordon och produkter.

Säljaren garanterar inte på något sätt relevansen, noggrannheten eller fullständigheten av dessa uppgifter som endast tillhandahålls i syfte att underlätta sökningen efter produkter. Det är Kundens ansvar att kontrollera att de valda Produkterna passar och motsvarar hans/hennes fordon.

Kunden uppmanas särskilt att läsa recensioner samt liknande däck som erbjuds under Produktutbudet för att bedöma om den visade Produkten kan tänkas uppfylla hans/hennes behov.

Val av en Produkt sker genom att klicka på funktionen "Lägg till i kundvagnen" efter att ha valt önskad kvantitet.

Denna åtgärd har endast till effekt att inkludera den valda Produkten i Kundens kundvagn och medför inget köptvång i detta skede.

När Kunden anser att urvalet av hans/hennes inköp är klart, räcker det med att gå till avsnittet "Kundvagn" för att kontrollera det korrekta urvalet av Produkter och kvantiteter samt ta del av det totala Priset som är associerat med hans/hennes Beställning.

Innan den slutgiltiga bekräftelsen av Beställningen kan Kunden när som helst ändra sin kundvagn och har möjlighet att kontrollera detaljerna i sin Beställning och det totala Priset samt att rätta eventuella fel innan han/hon bekräftar den för att uttrycka sitt slutgiltiga godkännande.

4.3 SKAPANDE OCH ANVÄNDNING AV KUNDKONTO

För att slutföra sin Beställning måste Kunden skapa sitt personliga konto (om detta inte redan har gjorts vid en tidigare Beställning). För detta ändamål måste Konsumenten och icke-professionella tillhandahålla en giltig e-postadress och konfigurera ett lösenord samt deklarera sin identitet, sitt telefonnummer och sin adress. Professionella skapar å sin sida ett "professionellt konto" genom att tillhandahålla en giltig e-postadress och konfigurera ett lösenord samt genom att deklarera sitt förnamn, efternamn, företagsnamn, ett telefonnummer och adressen.

Kunden uppmanas att fylla i all relevant information i sitt personliga konto med tanke på att fälten markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Alla personuppgifter från kunderna samlas in och behandlas för de ändamål och under de förhållanden som anges i Artikel 14 nedan och i Integritetspolicyn.

Kunden åtar sig att tillhandahålla sanna och ärliga uppgifter och att informera Säljaren om eventuella förändringar som rör dem. En sammanfattning av de tillhandahållna uppgifterna är tillgänglig på Webbplatsen. Att inte tillhandahålla begärd information motsvarar att avstå från att skapa ett konto och förhindrar att Kunden kan bekräfta sin Beställning.

Användarnamnet och lösenordet är strikt personliga och konfidentiella: Kunden förbjuds att avslöja dem för en tredje part eller överlåta dem. Varje Beställning som görs med hjälp av detta användarnamn och lösenord kommer att anses vara gjord av Kunden och kommer därför att binda denne gentemot Säljaren, såvida inte Beställningen har gjorts av en tredje part på grund av en säkerhetsbrist på Säljarens webbplats. Det är Kundens ansvar att omedelbart skriftligen informera Säljaren om någon obehörig användning av sitt användarnamn och lösenord som han/hon får kännedom om.

Kunden kan när som helst rätta fel i inmatningen av begärd information. Säljaren kan inte hållas ansvarig för eventuella inmatningsfel och de konsekvenser som följer därav, såsom försening och/eller leveransfel. I detta sammanhang kommer alla kostnader för att skicka om Beställningen att helt och hållet belasta Kunden.

Det personliga kontot ger Kunden tillgång till följande information:

 • Era Beställningar – Kundtjänst: listan över Beställningar som gjorts på Webbplatsen;
 • Ändra era uppgifter: de personuppgifter som deklarerats av Kunden med möjlighet att ändra dem när som helst.

Säljaren förbehåller sig rätten att inaktivera, utan fördröjning eller ersättning, kontot för varje Kund vid överträdelse av dessa allmänna villkor och vid bedräglig eller olaglig användning av kontot av Kunden eller någon tredje part.

Kunden kan inaktivera sitt konto genom att informera Säljaren om sitt beslut via e-post till adressen https://www.dackleader.se/kontakt. Säljaren kommer att inaktivera kontot inom en maximal period av sjuttio-två (72) timmar från mottagandet av detta e-postmeddelande.

4.4 GODKÄNNANDE AV BESTÄLLNINGEN

Efter att ha godkänt sin varukorg, skapat sitt konto, angett leveransadressen, valt sin betalningsmetod, uppmanas Kunden att slutligen godkänna sin beställning genom att göra sin betalning med funktionen "Fortsätt till säker betalning". Effektiviteten av denna operation är underordnad det tidigare godkännandet av dessa allmänna försäljningsvillkor (se ovan).

Det slutliga godkännandet av Beställningen innebär att Kunden åtar sig att betala Priset till förmån för Säljaren.

Efter att Säljaren har mottagit betalningen, får Kunden ett e-postmeddelande från Säljaren som sammanfattar hans Beställning.

4.5 AVBOKNING AV BESTÄLLNINGEN (UPPHÄVANDE KLAUSUL)

Denna Artikel utgör en upphävande klausul som specificerar de åtaganden vars icke-uppfyllande kommer att leda till upplösningen av Försäljningen.

4.5.1 Avbeställning av beställningen av kunden

Kunden kan avbryta beställningen, det vill säga upplösa försäljningen i följande fall:

 1. Bekvämlighet:
  efter slutgiltig bekräftelse av sin beställning har kunden möjlighet att begära dess avbokning efter eget gottfinnande, förutsatt att produkterna i beställningen ännu inte är under förberedelse;
 2. Försening eller vägran att leverera:
  i händelse av försening eller vägran att leverera från säljaren och enligt villkoren och metoderna som påminns i Artikel 8.2 ;
 3. Återkallelse:
  i händelse av utövande av återkallningsrätten under villkoren i Artikel 9 ;
 4. Icke-överensstämmelse:
  i händelse av icke-överensstämmelse som nämns i Artikel 10.2 ;
 5. Dolda fel:
  i händelse av dolda fel i enlighet med Artikel 10.2 ; och
 6. Force Majeure:
  i händelse av att säljaren definitivt hindras från att uppfylla sina skyldigheter på grund av Force Majeure i enlighet med Artikel 13.
4.5.2 Avbeställning av Order av Säljaren

Säljaren kan avbryta Ordern, det vill säga upplösa Försäljningen i följande fall:

 1. Försening eller betalningsfel:
  i händelse av att Kunden inte uppfyller sin betalningsskyldighet enligt villkoren i Artikel 6 ;
 2. Produkterna är inte tillgängliga:
  i händelse av att en eller flera Produkter inte finns i lager ;
 3. Kundens misslyckande att ta emot Produkterna på den angivna adressen:
  i händelse av att Kunden misslyckas med att ta emot Produkterna på den angivna adressen enligt villkoren i Artikel 8.5 ;
 4. Force Majeure:
  i händelse av att Kunden definitivt hindras från att uppfylla sina skyldigheter på grund av Force Majeure enligt Artikel 13.
4.5.3 Förhandsvarning

Försäljningens upplösning ska föregås, utom i brådskande fall, av en uppmaning till den försumliga parten att uppfylla sitt åtagande inom en rimlig tid, med undantag för följande fall:

 • avbokning av bekvämlighet (Artikel 4.5.1(i)) ;
 • specifika fall av leveransvägran och icke-iakttagande av en leveranstid som fastställts som en väsentlig villkor enligt Artikel 8.2 ;
 • utövande av ångerrätten (Artikel 4.5.1(iii)) ;
 • otillgänglighet av Produkter (Artikel 4.5.2(ii)) ; och
 • Kundens misslyckande att ta emot Produkterna på den angivna adressen (Artikel 4.5.2(iii)).

Denna förhandsvarning hänvisar till denna Artikel 4.5 och nämner uttryckligen upplösningsmotivet och att om den försumliga parten inte uppfyller sitt åtagande, kommer den andra parten att ha rätt att upplösa Försäljningen.

Kunden uppmanas att konsultera eventuella ytterligare varningsmetoder som anges i dessa Allmänna försäljningsvillkor och som har avtalats för varje fall av orderavbokning som nämns ovan.

4.5.4 Formalism för upplösning

Parten som önskar upplösa Försäljningen kan göra det:

 • genom meddelande som syftar till det påstådda upplösningsfallet ;
 • genom rättslig begäran.

I fallet med utövande av ångerrätten görs det ovan nämnda meddelandet genom ångerblanketten eller något annat uttalande utan tvetydighet under villkoren i Artikel 9.

I fallet med avbokning för bekvämlighet görs meddelandet av Kunden via sitt konto genom att välja den berörda Beställningen och öppna ett klagomål via supporten via biljett.

4.5.5 Tidpunkt för upplösning

Upplösningen av Försäljningen kommer att träda i kraft från:

 • mottagandet av den ovan nämnda meddelandet av den andra Parten (utom i det fall där Företaget har utfört under tiden i fallet med Artikel 4.5.1(ii)) ;
 • datumet bestämt av den domare som har tagits upp i fallet med rättslig upplösning.
4.5.6 Effekter av upplösning

Eventuella återbetalningar sker under följande villkor:

 • vid upplösning av bekvämlighetsskäl (Artikel 4.5.1(i)) : återbetalning av beställningen inom en period av tio (10) arbetsdagar från säljarens bekräftelsemail, med samma betalningsmetod som kunden använde vid beställningen ;
 • vid upplösning på grund av försening eller vägran att leverera (Artikel 4.5.1(ii)) : återbetalning av beställningen enligt villkoren i Artikel 8.2 ;
 • vid upplösning efter återkallande (Artikel 4.5.1(iii)) : återbetalning av beställningen enligt villkoren i Artikel 9 ;
 • vid upplösning på grund av bristande överensstämmelse (Artikel 4.5.1(iv)) : återbetalning av beställningen enligt villkoren i Artikel 10.2.9 ;
 • vid upplösning på grund av brist på lager (Artikel 4.5.2(ii)) : återbetalning av beställningen inom en period av tre (3) arbetsdagar från säljarens upplösningsmail, med samma betalningsmetod som kunden använde vid beställningen ; och
 • vid kundens misslyckande att ta emot produkterna på den angivna adressen (Artikel 4.5.2(iii)) : återbetalning av beställningen inom en period av tre (3) arbetsdagar från säljarens upplösningsmail, med samma betalningsmetod som kunden använde vid beställningen och med avdrag för returkostnader och eventuella kostnader för försök till omleverans enligt Artikel 8.5.

Upplösningen av försäljningen påverkar inte Artikel 21 och 22 som fortsätter att gälla mellan parterna.

5. PRIS

Varje Produkt Erbjudande åtföljs av det enhetspris uttryckt i SEK och är inklusive alla skatter (inklusive moms).

I enlighet med Artikel 19 nedan, är alla Beställningar underkastade lagarna i Furstendömet Andorra, vilka Beställningar anses vara gjorda på detta territorium där Säljaren är etablerad. Följaktligen inkluderar inte priserna på Produkt Erbjudanden eventuella miljöavgifter som gäller utanför Furstendömet Andorra.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst. Kunden informeras om att priserna på Produkt Erbjudanden kan variera flera gånger om dagen. De priser som tillämpas på en Beställning är de som visas på Webbplatsen samtidigt som den slutliga bekräftelsen av Beställningen i enlighet med Artikel 4.4.

Inom ramen för vissa Produkt Erbjudanden, tillhandahåller Säljaren en prisjämförelseverktyg med de hos vissa av sina konkurrenter. För att veta datumet då konkurrentens pris noterades av Säljaren, uppmanas Kunden att placera sin mus över det berörda priset för att visa en textbubbla som indikerar datum och tid för insamling av konkurrentens pris av Säljaren.

Det totala priset för en Beställning består av:

 • den totala summan av priserna på de mängder av produkter och tjänster som valts av Kunden; och
 • eventuella fraktkostnader (utom erbjudande av fraktkostnader under villkor).

6. FINANSIELLA VILLKOR

Betalningen ska ske omedelbart vid Beställningen, vilken endast kommer att behandlas av Säljaren vid mottagandet av Kundens fullständiga betalning.

Om betalningen av Priset inte mottas inom tre (3) dagar efter godkännandet av Beställningen, får Kunden en notifikation från Säljaren som uppmanar honom att betala Priset inom ytterligare fyra (4) dagar. Om så inte sker, kan Säljaren avbryta Beställningen och därmed upplösa Försäljningen.

Kunden kan betala sin beställning med följande betalningsmetoder:

 • kreditkort ;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius ;
 • SEPA-överföring (med möjlighet till automatiska dragningar för Professionella).

Kunden tar på sig konsekvenserna av eventuella inmatningsfel under betalningsprocessen och eventuella anomalier eller funktionsfel i betalningsmedlen.

Säljaren kan kräva dröjsmålsränta från alla Professionella Kunder, som ska betalas dagen efter förfallodagen. Räntesatsen för förseningsränta kommer att vara lika med räntesatsen som Europeiska centralbanken tillämpar på sin senaste refinansieringsoperation plus 10 procentenheter. Den tillämpliga räntesatsen under det första halvåret av det berörda året är den räntesats som gäller den 1 januari det året. För det andra halvåret av det berörda året är det den räntesats som gäller den 1 juli det året. Dröjsmålsränta är betalningspliktig utan att en påminnelse behövs.

Dessutom kommer alla Professionella Kunder som är försenade med betalningen att vara skyldiga Säljaren en fast ersättning för indrivningskostnader på fyrtio euro (40,00 €). När indrivningskostnaderna överstiger beloppet för denna fasta ersättning, kan Säljaren begära ytterligare ersättning, mot bevis. Säljaren kan dock inte åberopa dessa ersättningar när öppnandet av en skydds-, rehabiliterings- eller likvidationsprocess förbjuder betalning vid förfall av den fordran som är förfallen till honom.

I händelse av misslyckad dragning, för alla Professionella Kunder, ger kunden sitt samtycke till att automatiskt reglera obetalda fakturor på företagets kreditkort.

Efter varje betalning, oavsett betalningsmetod, får Kunden en bekräftelse via e-post.

6.1 BETALNING MED BANKKORT

Säljaren accepterar endast betalning med Visa, Mastercard eller Maestro bankkort.

Säker onlinebetalning med bankkort utförs av en betalningsleverantör.

Alla faser av betalning med bankkort är föremål för HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT betalningssystem, vilket är helt krypterat och skyddat. Protokollet som används är SSL i kombination med bankmonetik (3D secure-protokoll).

Detta innebär att informationen relaterad till beställningen och bankkortsnumret inte cirkulerar öppet på Internet. Bankkortsnumret skrivs inte ut på något papper, faktura, kvitto eller annan lista.

Säljaren har inte kännedom om kortnumren. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT behåller inte kortnumren efter att ha överfört betalningstransaktionen till handlarens bank. Således har ingen person tillgång till köparens bankkortsuppgifter, varken digitalt eller i utskrivet format. Risken att få sitt bankkortsnummer hackat vid ett köp på Säljarens webbplatser med HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT är nästan obefintlig.

Professionella kan också använda GoCardless automatiska debiteringssystem (gocardless.com) som valts av Säljaren. Detta system är helt krypterat.

Vid betalningar med bankkort debiteras transaktionen omedelbart när kunden har gjort betalningen. Åtagandet att betala med kort är oåterkalleligt. Genom att ge sina bankuppgifter vid försäljningen, ger Kunden Säljaren tillstånd att debitera hans kort med det belopp som motsvarar det angivna priset. Kunden bekräftar att han är den lagliga innehavaren av kortet som ska debiteras och att han lagligen har rätt att använda det. Vid fel, eller omöjlighet att debitera kortet, kan Beställningen komma att avbrytas under de ovan nämnda villkoren.

Aktiviteter i samband med avtalet om distansförsäljning hanteras av AD TYRES INTERNATIONAL EU beläget på Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - företagets registreringsnummer OC 1277.

6.2 BETALNING GENOM PAYPAL

Kunden som använder betalning via Paypal (www.paypal.com) måste ha eller skapa ett konto hos denna leverantör (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transaktioner som görs via Paypal är säkrade av 3D-Secure-protokollet. Säljaren har aldrig tillgång till kundens bankuppgifter.

6.3 BETALNING GENOM BANKÖVERFÖRING

Kunden kan göra sin betalning genom SEPA-överföring till Säljarens konto, vars detaljer är följande:

Kontoinnehavare: AD Tyres International SLU
IBAN: DE19 5907 0070 0031 0375 03
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

För att denna överföring ska beaktas av Säljaren, är det nödvändigt att Kunden anger sitt Order nummer i överföringsreferensen eller i det avsedda fältet. Order numret påminns till Kunden på den sida som är dedikerad till SEPA-överföringen.

Beställningen kommer endast att behandlas vid mottagandet av överföringen, och efter validering. Följaktligen kan den annonserade leveranstiden variera beroende på när din betalning mottas.

I händelse av betalning genom banköverföring, kan inte de extra avgifter som tillämpas av den emitterande banken dras av från den betalning som ska mottas.

6.4 BETALNING MED BANKKORT I 4 GÅNGER

Betalningsalternativet i 4 gånger är tillgängligt enligt villkoren nedan (kompletta hjul är undantagna).

Beställningens totalpris Administrationsavgift
0,00 kr - 2 000,00 kr 6.90%

Utländska kort, uttagskort, kort med systematisk auktorisation (Electron, Maestro, Cirrus...) och e-kort accepteras inte.

Betalning av dina månadsbetalningar görs med bankkort eller genom automatisk debitering.

De 4 förfallodatumen presenteras som följer:

 • Deadline 1 : beställningsdagen 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 2 : 30 dagar efter din beställning : 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 3 : 60 dagar efter din beställning : 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 4 : 90 dagar efter din beställning : 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.

Om din betalning avvisas ger vi dig 7 dagar att reglera din situation utan förseningsränta samtidigt som du behåller rätten att dra nytta av dina "betalningsförmåner". Efter denna period förlorar du rätten att dra nytta av "betalningsförmåner" och alla belopp blir omedelbart förfallna.

7. ÄGARSKAP OCH RISKÖVERFÖRING

Produkterna blir kundens egendom så snart beställningen har godkänts. Följaktligen är kunden ensam ansvarig för import och införsel av produkterna till det destinationsland som han har valt för frakt. Kunden uppmanas att konsultera eventuella skyldigheter som åligger honom på grund av import av produkterna till nämnda destinationsland.

All risk för förlust eller skada på produkterna överförs till den professionella kunden från och med överföringen av äganderätten.

All risk för förlust eller skada på produkterna överförs till konsumentkunden när denne eller en tredje part som han har utsett, och som inte är transportören föreslagen av säljaren, fysiskt tar emot produkterna.

När konsumenten eller icke-professionella överlämnar leveransen av produkterna till en transportör annan än den som föreslås av säljaren, överförs risken för förlust eller skada på varan till konsumenten eller den icke-professionella vid överlämnandet av varan till transportören.

8. LEVERANS

Leveransen av Beställningen sker enligt Kundens val, uttryckt vid Beställningen, genom leverans av Beställningen till en adress som Kunden har angivit eller till adressen för en av Monteringsstationerna som listas på Webbplatsen och som Kunden eventuellt har utsett.

8.1 FRAKTAVGIFTER

Gällande bildelar och alla andra artiklar, fraktavgifterna anges i kundvagnen.

Gällande däck, leveranskostnaderna erbjuds till Kunden för varje köp av två (2) identiska produkter. Vid köp av en enda enhet (bildäck, fälg), är leveranskostnaderna på Kundens bekostnad, förutom för motorcykeldäck där fraktavgifterna erbjuds från det första köpta däcket.

8.2 LEVERANSTID

Säljaren åtar sig att leverera Beställningen inom en maximal tid på trettio (30) dagar från godkännandet av Beställningen (« Leveranstid »). Kunden erkänner och accepterar utan reservation att ingen annan tid som nämns på Webbplatsen utgör ett fast åtagande från Säljaren gentemot Kunden.

Kunden informeras endast för information att leveransen i genomsnitt sker mellan två (2) och åtta (8) arbetsdagar efter mottagandet av fullständig betalning av Beställningens Pris. Om flera Produkter väljs inom samma Beställning kan de eventuellt inte levereras samma dag utan att detta kan ge upphov till något krav från Kunden.

Förutom i fallet med leverans till Monteringsstationen, avbryts den ovan nämnda Leveranstiden i följande fall:

 1. försenad betalning ;
 2. felaktig adress angiven av Kunden ;
 3. frånvaro av Kunden eller hans behöriga representant för att ta emot Beställningen.

I fall (i) och (ii) kommer Leveranstiden att börja löpa igen från regleringen av betalningsincidenten för en ny period på trettio (30) dagar.

I fall (iii) kommer Kunden och Säljaren (eller transportören om så är fallet) att komma överens om ett nytt leveransdatum för vilket Kunden åtar sig att han eller hans representant ska vara närvarande.

Om Säljaren inte uppfyller sin skyldighet att leverera Beställningen inom Leveranstiden, kan Konsumenten eller Icke-professionellen avsluta Försäljningen om, efter att ha uppmanat Säljaren att leverera Beställningen inom en rimlig extra tid, denne inte har utfört detta inom denna tid.

Försäljningen anses vara upplöst vid mottagandet av brevet eller skrivelsen som informerar Säljaren om denna upplösning, om inte Säljaren har utfört det i mellantiden.

Konsumenten eller Icke-professionellen kan dock omedelbart avsluta Försäljningen:

 • när Säljaren vägrar att leverera Beställningen eller när det är uppenbart att han inte kommer att leverera Beställningen ;
 • när Säljaren inte uppfyller sin skyldighet att leverera Beställningen vid datumet eller vid utgången av Leveranstiden och denna tid utgör för Konsumenten eller Icke-professionellen ett väsentligt villkor i kontraktet. Detta väsentliga villkor härrör från omständigheterna kring kontraktets ingående eller en uttrycklig begäran från Konsumenten eller Icke-professionellen före kontraktets ingående.

Förutom möjligheten att avsluta Försäljningen, kan Konsumenten eller Icke-professionellen utnyttja alla andra rättsmedel som föreskrivs i sin nationella rätt.

Konsumenten och Icke-professionellen uppmanas också att konsultera Artikel 4.5 om upplösning.

Dessa rättigheter för Konsumenten eller Icke-professionellen är utan förbehåll för tilldelning av skadestånd.

När Försäljningen upplöses enligt villkoren i denna Artikel, återbetalar Företaget Konsumenten eller Icke-professionellen hela det belopp som betalats, senast inom fjorton (14) dagar efter det datum då Försäljningen upphörde.

8.3 SVÅRIGHETER MED LEVERERADE PRODUKTER

Kunden, hans ombud eller representant måste kontrollera produktens skick vid leverans, oavsett om detta sker till hans hem eller till en monteringsstation. Kunden ansvarar personligen för att informera och ge instruktioner till sina ombud eller representanter om att kontrollera produktens överensstämmelse.

Kunden, hans ombud eller representant måste meddela transportören alla reservationer om produkterna vid leverans. Dessa reservationer måste uttryckligen och exakt anges på leveranssedeln.

Om de beställda produkterna inte överensstämmer eller om det mottagna paketet är i dåligt skick, kan kunden vägra leveransen. Han måste sedan omedelbart informera säljaren genom att kontakta kundtjänst via biljettsystemet.

Vid icke-överensstämmelse gäller bestämmelserna i Artikel 10.3 nedan.

Om ett skadat paket vägras, kommer en tvist att öppnas med transportören av de beställda produkterna. Ett intyg om skadat paket, daterat och undertecknat, kommer att begäras av kunden för att kunna öppna tvisten. Om leveransen har skett till en monteringsstation, måste kunden få intyget undertecknat av monteringsstationen.

Tiden för att lösa tvister med transportören är minst tio (10) arbetsdagar och kan vara upp till fyra (4) veckor från dess öppnande. Dessa tidsramar ges av säljaren baserat på hans erfarenhet och kan inte på något sätt vara bindande.

Tillämpningen av dessa bestämmelser sker utan att det påverkar alla andra rättigheter som kunden har enligt tillämplig lagstiftning.

8.4 LEVERANSKVITTO

Transportören överlämnar till Kunden eller Monteringsstationen, beroende på fallet, ett Leveranskvitto mot underskrift, vilket Leveranskvitto uttryckligen anger möjligheten att formulera reservationer, särskilt i händelse av synliga defekter på Produkten eller Produkterna eller brist på leverans av bruksanvisningen.

Kunden erkänner och accepterar att hans, hans anställdas eller hans representants underskrift på ett sådant Leveranskvitto utgör otvetydigt bevis på Leveransdatumet för hela Beställningen eller, i händelse av separat leverans av Produkter från samma Beställning, de Produkter som berörs av denna leverans.

8.5 SPECIFIKA BESTÄMMELSER OM LEVERANS TILL DEN ADRESS SOM KUNDEN HAR ANGET

Säljaren åtar sig att leverera Beställningen till den leveransadress som Kunden har angivit vid Beställningen. I detta avseende åtar sig Kunden att tillhandahålla Säljaren en existerande, fullständig och korrekt leveransadress där leverans av Beställningen är möjlig och tillåten.

Vid fel i leveransadressen som tillhandahålls av kunden kommer eventuella ändringar av denna att medföra omdirigeringsavgifter. Dessa avgifter, som uppgår till ett­hundra­sextio (160) Krona, kommer att debiteras kunden och faktureras av säljaren.

Kunden garanterar Säljaren sin närvaro på platsen, eller närvaron av en behörig ombud eller representant, för att ta emot Beställningen. I annat fall kan Säljaren inte hållas ansvarig för eventuell försening av leveransen.

Om Kunden är frånvarande vid leveransen, måste han ta kontakt med Transportören som ansvarar för hans paket för att komma överens om ett nytt leveransdatum eller ett upphämtning på det närmaste depå.

Det andra leveransförsöket kommer att debiteras med en avgift för återleveransförsök på trettio­fem (35) Krona till förmån för Säljaren.

Om Kunden inte har kontaktat Transportören inom den tid som denne har fastställt, kommer paketen att skickas tillbaka till Säljarens lager, som kommer att meddela avbokningen av Beställningen och upplösningen av Försäljningen vid mottagandet av returpaketet.

Returkostnaderna på tre­hundra­femtio (350) SEK per paket kommer att belasta endast Kunden.

Returkostnaderna samt eventuella återleveranskostnader kommer att dras av vid återbetalningen av Beställningen.

8.6 SPECIFIKA BESTÄMMELSER OM LEVERANS TILL EN MONTERINGSSTATION

Säljaren erbjuder möjligheten att Kundens Beställning levereras till en Monteringsstation för att underlätta eventuell ytterligare tjänst som Kunden skulle begära från Monteringsstationen av sitt val.

I händelse av en Leverans till en Monteringsstation, förbinder sig Kunden att hämta Beställningen inom trettio (30) kalenderdagar från informationen om tillgängligheten av Beställningen från Monteringsstationen. Säljaren utesluter alla garantier för bevarandet av Beställningen av Monteringsstationen efter denna period.

Vid mottagandet av Beställningen på Monteringsstationen, kan Kunden begära en monteringstjänst. Denna tjänst är endast Monteringsstationens ansvar och Kunden erkänner och accepterar att Säljaren är helt främmande för detta monteringstjänstavtal.

Följaktligen, när Kunden beslutar att montera sina Produkter på en Monteringsstation, kan Säljaren inte hållas ansvarig för tjänster för mottagning, lagring, demontering, montering och balansering som utförs under Monteringsstationens fulla och exklusiva ansvar. Monteringspriserna fastställs efter Monteringsstationens eget gottfinnande utan någon inblandning från Säljaren.

Trots ovanstående, tillhandahåller Säljaren, rent informativt, prissättning och annan praktisk information (öppettider, maximal monteringsdiameter, etc.) som överförs av Monteringsstationerna. Säljaren garanterar inte på något sätt effektiviteten eller korrektheten i denna information

Kunden uppmanas att i förväg informera sig hos Monteringsstationen om priser och annan praktisk information

8.7 DEPOSITIONSPRODUKTER

Vissa Produkter kan vara depositionsprodukter. De är märkta med en specifik anteckning "Depositionsdel under standardutbyte" i deras tekniska datablad.

Priset på depositionsprodukter inkluderar kostnaden för delen och en deposition, det vill säga det belopp som tillverkaren begär för att säkerställa att de gamla reservdelarna returneras för reparation och återvinning.

Vid mottagandet av den nya Produkten måste Kunden returnera den använda Produkten till Säljaren till den adress som Säljaren har meddelat för returer av depositionsprodukter inom en maximal period av trettio (30) dagar från mottagandet av den nya Produkten. Om inte, kommer Kunden inte att kunna få någon återbetalning av depositionen.

Den returnerade Produkten måste vara motsvarande, komplett och placerad i förpackningen för den nya Produkten. Kostnaden för återsändning är Kundens ansvar.

Vid mottagandet av den använda Produkten återbetalar Säljaren Kunden beloppet av depositionen inom en maximal period av femton (15) dagar, förutsatt att den använda Produkten överensstämmer med ovanstående föreskrifter.

Återbetalningen görs med samma betalningsmetod som Kunden använde för köpet av den nya Produkten.

9. ÅNGERRÄTT

9.1 MOTTAGARE AV ÅNGERRÄTTEN

Innehavaren av ångerrätten (den "Innehavaren av Ångerrätten") är Konsumentkunden när Kontraktet ingås på distans, efter en telefonförsäljning eller utanför en anläggning.

9.2 ÅNGERRÄTTENS TID

Innehavaren av Ångerrätten har en period på fjorton (14) dagar (hädanefter "Ångerperioden") för att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut, eller bära några andra kostnader än de som påminns om i denna artikel.

Ångerperioden börjar från mottagandet av Produkt(en) av Innehavaren av Ångerrätten eller en tredje part, annan än transportören, utsedd av honom. Om Kontraktet ingås utanför etableringen kan Innehavaren av Ångerrätten utöva sin ångerrätt från Kontraktets ingående.

I fallet med en Försäljning över flera Produkter levererade separat eller i fallet med en Försäljning av en Produkt bestående av partier eller flera delar vars leverans är fördelad över en definierad period, börjar Ångerperioden från mottagandet av den sista Produkten eller partiet eller den sista delen.

I fallet med en Order som förutsätter regelbunden leverans av Produkter under en definierad period, börjar Ångerperioden från mottagandet av den första Produkten.

Dagen då Kontraktet ingås eller dagen för mottagandet av Produkten räknas inte in i Ångerperioden. Ångerperioden börjar löpa vid början av den första timmen på den första dagen och slutar vid utgången av den sista timmen på den sista dagen av Ångerperioden. Om Ångerperioden löper ut en lördag, en söndag eller en helgdag eller ledig dag, förlängs den till nästa arbetsdag.

9.3 UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTTEN

För att utöva sin ångerrätt, informerar Innehavaren av Ångerrätten Säljaren om sitt beslut att ångra sig genom att skicka till Säljaren, före utgången av Ångerfristen, formuläret tillgängligt här (och i slutet av dessa villkor) korrekt ifyllt, eller någon annan förklaring som uttrycker hans otvetydiga vilja att ångra sig och skickad via e-post (https://www.dackleader.se/kontakt).

Bevisbördan för utövandet av ångerrätten ligger på Innehavaren av Ångerrätten.

9.4 ÅTERLÄMNING AV PRODUKT(ER)

Innehavaren av Ångerrätten returnerar eller återlämnar Produkt(en) till Säljaren eller till en person som Säljaren utsett, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar efter att ha meddelat sitt beslut att utöva sin ångerrätt, om inte Säljaren erbjuder sig att själv hämta Produkt(en).

Innehavaren av Ångerrätten står endast för de direkta kostnaderna för att returnera Produkt(en).

Innehavaren av Ångerrätten kan antingen själv organisera returen av Produkt(en) och direkt stå för de associerade kostnaderna eller begära att Säljaren, under förutsättning av dennes godkännande, tar hand om denna retur som kommer att faktureras om till Innehavaren av Ångerrätten till ett uppskattat belopp på tre­hundra­femtio (350) SEK per artikel (under förbehåll för bekräftelse från transportören).

Innehavaren av Ångerrätten kan endast hållas ansvarig för en minskning av Produkt(ens) värde som är resultatet av hanteringar som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa Produkt(ens) natur, egenskaper och korrekta funktion.

9.5 ÅTERBETALNING

När ångerrätten utövas, återbetalar Säljaren Innehavaren av Ångerrätten hela det belopp som betalats, inklusive leveranskostnader, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då han informeras om Innehavaren av Ångerrättens beslut att ångra sig.

Oaktat vad som föregår, när Säljaren inte erbjuder att själv hämta Produkt(en), kan Säljaren skjuta upp återbetalningen tills han har fått tillbaka Produkt(en) eller tills Innehavaren av Ångerrätten har lämnat bevis på att Produkt(en) har skickats, det datum som valts är det första av dessa händelser.

Säljaren genomför denna återbetalning med samma betalningsmetod som den som Innehavaren av Ångerrätten använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte Innehavaren av Ångerrätten uttryckligen har godkänt att han använder en annan betalningsmetod och förutsatt att återbetalningen inte medför några kostnader för Innehavaren av Ångerrätten.

Säljaren är inte skyldig att återbetala de extra kostnaderna om Innehavaren av Ångerrätten uttryckligen har valt en dyrare leveransmetod än den standardleveransmetod som Säljaren erbjuder.

9.6 KONSEKVENSER

Utövandet av ångerrätten upphäver Parternas skyldighet att antingen utföra Avtalet på distans eller Avtalet utanför etablering, eller att ingå det när Innehavaren av Ångerrätten har gjort ett erbjudande. Utövandet av ångerrätten för ett huvudavtal på distans eller utanför etablering avslutar automatiskt alla tilläggsavtal, utan kostnad för Innehavaren av Ångerrätten förutom de som anges i denna artikel.

10. GARANTIER

Genomförandet av alla garantier som anges i denna Artikel måste begäras genom att kontakta Säljaren på följande URL-adress:

https://www.dackleader.se/kontakt

10.1 FÖRHANDSVARNING

Kunden är skyldig att försäkra sig om att de Produkter han beställer överensstämmer med tillverkarens föreskrifter för hans fordon.

Kunden är också skyldig att följa tillverkarens föreskrifter och rekommendationer för allt som rör fordonets säkerhet och tillförlitlighet, särskilt storleken på däck och fälgar, däckinflation och tryck, samt villkor för montering och lagring av däck.

Ingen av de garantier som anges i denna artikel tar hänsyn till fel på grund av felaktig montering, eller normal slitage på Produkterna, eller konsekvenser på grund av icke-konform användning av Produkterna, eller försämring av Produkterna på grund av kundens eller en av hans anställdas försummelse.

Ingen garanti ges av Säljaren med avseende på något fel på Produkterna som direkt orsakats av tjänsten från en Monteringsstation som valts av Kunden.

10.2 GARANTI FÖR ÖVERENSSTÄMMELSE

10.2.1 Produktens överensstämmelse

Säljaren levererar till Konsumentkunden Produkter som uppfyller kraven som anges i Artikel 10.2.2, 10.2.3 och 10.2.4.

10.2.2 Subjektiva kriterier för överensstämmelse

För att vara i överensstämmelse med försäljningskontraktet måste Produkterna särskilt, om så är fallet:

 • överensstämma med beskrivningen, typen, kvantiteten och kvaliteten och ha funktionalitet, kompatibilitet, interoperabilitet och andra egenskaper som förutses i försäljningskontraktet ;
 • vara lämpliga för det specifika syfte som Konsumenten eftersträvar, vilket denne har meddelat Säljaren senast vid tidpunkten för försäljningskontraktets ingående och som Säljaren har accepterat ;
 • levereras med alla tillbehör och alla instruktioner, särskilt för installation, som förutses i försäljningskontraktet; och
 • levereras med uppdateringar som förutses i försäljningskontraktet.
10.2.3 Objektiva överensstämmelsekriterier

(i) Utöver att uppfylla alla överensstämmelsekrav som anges i kontraktet, ska Produkterna:

 1. vara lämpliga för de ändamål som normalt skulle tjäna varor av samma typ, med hänsyn till, om det är lämpligt, alla bestämmelser i EU-rätten och nationell lagstiftning som gäller samt alla befintliga tekniska normer eller, i avsaknad av sådana tekniska normer, specifika uppförandekoder som gäller för den berörda sektorn;
 2. om det är lämpligt, ha kvaliteten på ett prov eller en modell som säljaren har gjort tillgänglig för Konsumenten före kontraktets ingående, och motsvara beskrivningen av detta prov eller modell ;
 3. om det är lämpligt, levereras med tillbehör, inklusive förpackning och installationsinstruktioner eller andra instruktioner, som Konsumenten rimligen kan förvänta sig att få; och
 4. vara i kvantitet och ha de kvaliteter och andra egenskaper, inklusive i termer av hållbarhet, funktionalitet, kompatibilitet och säkerhet, normala för varor av samma typ och som Konsumenten rimligen kan förvänta sig, med hänsyn till Produktens natur och med beaktande av alla offentliga uttalanden gjorda av Säljaren eller andra personer som befinner sig uppströms i transaktionskedjan eller på uppdrag av Säljaren eller sådana personer, inklusive producenten, särskilt i reklam eller på etiketten.

(ii) Säljaren är inte bunden av de offentliga uttalanden som avses i (i), punkt d), om han visar :

 1. att han inte hade, och rimligen inte kunde ha, kännedom om det berörda offentliga uttalandet;
 2. att vid tidpunkten för kontraktets ingående hade det offentliga uttalandet rättats på samma sätt som det som det ursprungliga uttalandet hade gjorts eller på ett jämförbart sätt; eller
 3. att beslutet att köpa Produkterna inte kunde ha påverkats av det offentliga uttalandet.

(iii) Det finns ingen brist på överensstämmelse i den mening som avses i (i) om Konsumenten vid tidpunkten för ingåendet av Försäljningskontraktet specifikt informerades om att en särskild egenskap hos Produkterna avvek från de objektiva överensstämmelsekriterier som anges i (i) och att Konsumenten uttryckligen och separat accepterade denna avvikelse när han ingick Försäljningskontraktet.

10.2.4 Felaktig installation av Produkter

Allt icke-överensstämmelse som beror på felaktig installation av Produkterna anses vara en produktfel om:

 1. installationen är en del av försäljningskontraktet och har utförts av Säljaren eller under hans ansvar; eller
 2. installationen, som skulle ha utförts av Konsumenten, har utförts av denne och den felaktiga installationen beror på brister i installationsinstruktionerna som tillhandahållits av Säljaren.
10.2.5 Säljarens ansvar

Säljaren svarar gentemot Konsumenten för alla överensstämmelsefel som finns vid leverans av Produkten och som uppstår inom en period av två (2) år från denna tidpunkt, utan att skada en längre period som föreskrivs av Konsumentens nationella lagstiftning som denne uppmanas att konsultera.

10.2.6 Bevisbördan

Alla överensstämmelsefel som uppstår inom en period av ett (1) år från det att Produkterna har levererats antas ha funnits vid leverans av Produkterna, såvida inte motsatsen bevisas eller om denna antagning är oförenlig med naturen av Produkterna eller naturen av överensstämmelsefelet. Den ovan nämnda perioden gäller utan att skada en längre period som föreskrivs av Konsumentens nationella lagstiftning som denne uppmanas att konsultera.

10.2.7 Meddelande

Konsumentens nationella lagstiftning kan föreskriva att för att dra nytta av sina rättigheter, måste Konsumenten informera Säljaren om en icke-överensstämmelse inom en viss tid från det datum då han/hon upptäckte detta fel. Konsumenten uppmanas att konsultera sin nationella lagstiftning om denna punkt.

10.2.8 Konsumentens rätt till åtgärd vid bristande överensstämmelse

(i) Vid bristande överensstämmelse har Konsumenten rätt till att Produkterna ska göras överensstämmande, till en proportionell prisreduktion, eller till upplösning av Försäljningen, enligt villkoren i denna artikel.

(ii) För att få Produkterna att överensstämma kan Konsumenten välja mellan reparation och utbyte, såvida inte det valda alternativet är omöjligt eller om det, jämfört med det andra alternativet, skulle innebära oproportionerliga kostnader för Säljaren, med hänsyn till alla omständigheter, särskilt:

 1. värdet som Produkterna skulle ha haft utan bristande överensstämmelse;
 2. omfattningen av bristande överensstämmelse; och
 3. möjligheten att eventuellt välja det andra alternativet utan större olägenhet för Konsumenten.

(iii) Säljaren kan vägra att göra Produkterna överensstämmande om reparation och utbyte visar sig vara omöjliga eller om detta skulle innebära oproportionerliga kostnader för honom, med hänsyn till alla omständigheter, särskilt de som nämns i (ii), punkterna a) och b).

(iv) Konsumenten har rätt till antingen en proportionell prisreduktion i enlighet med Artikel 10.2.10, eller till upplösning av försäljningskontraktet i enlighet med artikel 10.2.11, i vart och ett av följande fall

 1. Säljaren har inte utfört reparationen eller utbytet eller, om så är fallet, har inte utfört reparationen eller utbytet i enlighet med Artikel 10.2.8, (ii) och (iii), eller Säljaren har vägrat att göra Produkterna överensstämmande i enlighet med (iii) i denna artikel ;
 2. en bristande överensstämmelse uppstår trots Säljarens försök att göra Produkterna överensstämmande ;
 3. bristande överensstämmelse är så allvarlig att det motiverar en omedelbar prisreduktion eller omedelbar upplösning av försäljningskontraktet; eller
 4. Säljaren har förklarat, eller det framgår tydligt av omständigheterna, att Säljaren inte kommer att göra Produkterna överensstämmande inom en rimlig tid eller utan större olägenhet för Konsumenten.

(v) Konsumenten har inte rätt att upplösa kontraktet om bristande överensstämmelse är mindre. Bevisbördan för om bristande överensstämmelse är mindre eller inte ligger hos Säljaren.

(vi) Konsumenten har rätt att hålla inne betalning av prissaldot eller en del av det tills Säljaren har uppfyllt sina garantiförpliktelser. Särskilda villkor för utövande av rätten att hålla inne betalning kan fastställas i Konsumentens nationella lagstiftning, vilken Konsumenten uppmanas att konsultera.

(vii) Konsumentens nationella lagstiftning kan reglera frågan om huruvida, och i vilken utsträckning, det faktum att Konsumenten bidrar till bristande överensstämmelse påverkar hans rätt till åtgärder. Konsumenten uppmanas därför att konsultera sin nationella lagstiftning i denna fråga.

10.2.9 Reparation eller utbyte av Produkter

(i) En reparation eller ett utbyte utförs:

 1. utan kostnad;
 2. inom en rimlig tid från det att Säljaren informerades av Konsumenten om produktens icke-överensstämmelse; och
 3. utan större olägenhet för Konsumenten, med hänsyn till Produktens natur och det användningsområde som Konsumenten eftersträvar.

(ii) När det är nödvändigt att åtgärda icke-överensstämmelsen genom reparation eller utbyte av Produkterna, gör Konsumenten Produkterna tillgängliga för Säljaren. Säljaren tar tillbaka de utbytta Produkterna på egen bekostnad.

(iii) När en reparation kräver borttagning av Produkter som installerats i enlighet med deras natur och syfte innan icke-överensstämmelsen uppstod, eller när dessa Produkter måste bytas ut, innefattar skyldigheten att reparera eller byta ut Produkterna borttagning av icke-överensstämmande Produkter och installation av ersättningsprodukter eller reparerade Produkter, eller täckning av kostnaderna för borttagning och installation.

(iv) Konsumenten är inte skyldig att betala för den normala användningen han har haft av de utbytta Produkterna under perioden före deras utbyte.

10.2.10 Prisreduktion

Prisreduktionen är proportionell mot skillnaden mellan värdet på de Produkter som Konsumenten mottagit och värdet som Produkterna skulle ha haft om de varit i enlighet med avtalet.

10.2.11 Upplösning av Försäljningen

(i) Konsumenten utövar sin rätt att upplösa Försäljningen genom att skicka en förklaring till säljaren där han uttrycker sitt beslut att utöva sin rätt att upplösa Försäljningsavtalet.

(ii) När bristen på överensstämmelse endast gäller vissa av de Produkter som levererats enligt Försäljningsavtalet och det finns en anledning att upplösa försäljningsavtalet enligt Artikel 10.2.7, kan Konsumenten endast utöva sin rätt att upplösa Försäljningsavtalet i förhållande till dessa Produkter, och i förhållande till alla andra Produkter som han har förvärvat samtidigt som de icke-överensstämmande Produkterna om det inte rimligen kan förväntas av Konsumenten att han accepterar att endast behålla de överensstämmande Produkterna.

(iii) När Konsumenten utövar sin rätt att upplösa Försäljningsavtalet i sin helhet eller, i enlighet med (ii), i förhållande till vissa av de Produkter som levererats enligt Försäljningsavtalet:

 1. återlämnar konsumenten Produkterna till Säljaren på dennes bekostnad; och
 2. Säljaren återbetalar Konsumenten det pris som betalats för Produkterna så snart han mottagit Produkterna eller bevis på deras retur som tillhandahållits av Konsumenten.

För ändamålen med detta stycke kan Konsumentens nationella lagstiftning föreskriva villkoren för återlämnande och återbetalning. Konsumenten uppmanas därför att konsultera sin nationella lagstiftning i denna fråga.

10.3 GARANTI FÖR DOLDA FEL

Utan att skada den lagstadgade överensstämmelsegarantin som avses i artikel 10.2, kan Konsumentkunden dra nytta av nationella regler som inte specifikt reglerar konsumtionskontrakt och som förutser specifika åtgärder för vissa typer av fel som inte var uppenbara vid tidpunkten för försäljningskontraktets ingående, nämligen nationella bestämmelser som kan fastställa specifika regler om säljarens ansvar vid dolda fel. Konsumenten uppmanas att konsultera sin nationella lagstiftning i denna fråga.

Den Professionella Kunden eller Icke-Professionella Kunden drar nytta av eventuella garantier som föreskrivs av andorransk lag.

10.4 KOMMERSIELL GARANTI

Säljaren erbjuder Kunden att associera sin Order, under vissa villkor, med en kommersiell garanti kallad "Garanti Däck Plus" genom det kommersiella garantikontraktet som är tillgängligt här.

Denna kommersiella garanti gäller utan att skada rätten för Konsumenten att dra nytta av den lagstadgade överensstämmelsegarantin som avses i artikel 10.2 eller nationella bestämmelser om garantin för dolda fel som avses i artikel 10.3.

Om den Professionella eller Icke-Professionella Kunden tecknar den kommersiella garantin gäller denna utan att skada rätten för den Professionella eller Icke-Professionella Kunden att dra nytta av eventuella garantier som föreskrivs i andorransk lag.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Om inte en av parternas underlåtenhet är slutgiltig, är skadestånd endast skyldiga om den skyldige parten först har uppmanats att fullgöra inom en rimlig tidsperiod. Den skyldige parten döms, om så är fallet, till att betala skadestånd antingen på grund av underlåtenhet att uppfylla skyldigheten, eller på grund av försening i utförandet, om den inte kan visa att utförandet hindrades av ett fall av Force Majeure. Den skyldige parten kommer endast att vara ansvarig för skadestånd som förutsågs eller kunde ha förutsägs vid tidpunkten för kontraktets ingående, utom när underlåtenheten beror på grovt eller bedrägligt fel. Även i det fall där kontraktets underlåtenhet beror på ett grovt eller bedrägligt fel, inkluderar skadestånd endast det som är en omedelbar och direkt följd av underlåtenheten.

12. FÖRSÄKRING

Säljaren är försäkrad för sitt yrkesmässiga ansvar som härrör från sin verksamhet och som uppstår från personskador, materiella skador och immateriella skador orsakade på tredje part före eller efter leverans av en produkt eller slutförandet av en arbetsprestation.

Denna försäkring har tecknats med företaget AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrike).

Den geografiska täckningen för denna försäkring sträcker sig över hela världen med undantag för (i) verksamheter som bedrivs av etableringar eller permanenta anläggningar, belägna utanför Frankrike, Andorra och Monaco; (ii) export till USA och Kanada; (iii) tjänster eller arbeten utförda av den försäkrade eller för hans räkning på USA:s och Kanadas territorier, inklusive organisationen av mässor, utställningar eller utställningar.

13. FORCE MAJEURE

I händelse av Force Majeure som resulterar i ett definitivt hinder för den skuldsatta parten, upplöses Kontraktet automatiskt och Parterna befrias från sina skyldigheter.

I händelse av Force Majeure som resulterar i ett tillfälligt hinder, skjuts utförandet av skyldigheten upp, såvida inte den försening som skulle uppstå motiverar upplösningen av Kontraktet.

Omöjligheten att uppfylla en kontraktsförpliktelse från en Part befriar denna Part i motsvarande grad när den härrör från ett fall av Force Majeure och den är definitiv, såvida den inte har kommit överens om att ta hand om det eller om den tidigare har varit föremål för en formell begäran.

14. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som samlas in av Säljaren om Kunden i samband med Försäljningen behandlas automatiskt, för vilket Säljaren ensam definierar medlen och syftet och är, i detta avseende, ansvarig för denna behandling enligt artikel 3.4 i den andorranska lagen 15/2003 av den 18 december 2003 kvalificerad skydd av personuppgifter (nedan "LQPD").

Kunden uppmanas att konsultera Sekretesspolicyn och Cookie sidan på Webbplatsen för att få reda på villkoren under vilka personuppgifter behandlas och lagras av Säljaren.

15. KONTRAKTSDOKUMENT

Kontraktet består av följande kontraktsdokument:

 1. dessa Allmänna Försäljningsvillkor ;
 2. Beställningsblanketten ;
 3. Leveranssedeln ;
 4. Försäljningsfakturan.

I händelse av motsägelser eller skillnader mellan bestämmelserna i två av dokumenten, kommer bestämmelsen i det högre rangordnade dokumentet att gälla (ex: Försäljningsfaktura gäller över Leveranssedel; Leveranssedel gäller över Beställningsblankett; Beställningsblankett gäller över Allmänna Försäljningsvillkor).

Ingen anteckning gjord av Kunden, hans ombud eller hans representant, på Leveranssedeln annat än hans signatur kommer att betraktas som kontraktuell utan säljarens godkännande.

Alla ovan nämnda kontraktsdokument representerar helheten av befintliga åtaganden mellan Parterna. Dessa kontraktsdokument ersätter och upphäver alla tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden relaterade till Försäljningen.

Parterna har kommit överens om att bära risken för alla oförutsedda förändringar i omständigheter som skulle göra utförandet av varje Parts skyldigheter enligt Kontraktet alltför betungande.

16. RUBRIKER

Rubrikerna som används i AVTALSVILLKOREN tillhandahålls endast för bekvämlighet och ska inte bidra till att påverka innebörden eller strukturen på bestämmelserna i AVTALSVILLKOREN.

Vid tolkningssvårigheter mellan någon av rubrikerna som finns i början av klausulerna, och någon av klausulerna, kommer rubrikerna att förklaras som icke-existerande.

17. GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i AVTALSVILLKOREN skulle förklaras ogiltiga, inte skrivna eller inte tvingande enligt en lag, en förordning eller till följd av ett slutligt beslut från en behörig domstol, ska denna eller dessa bestämmelse(r) anses vara separerade från AVTALSVILLKOREN. De andra bestämmelserna i AVTALSVILLKOREN kommer att anses vara giltiga och förblir i kraft, såvida inte en av parterna kan visa att den eller de annullerade bestämmelse(rna) har en väsentlig och avgörande karaktär utan vilken den inte skulle ha ingått avtalet.

18. TOLERANSER

Det faktum att en av Parterna inte utnyttjar en brist från den andra Parten i någon av dess skyldigheter som härrör från Kontraktet ska inte tolkas som ett avstående från att utföra den berörda skyldigheten i frånvaro av föreskrift.

19. MODERERINGSPOLICY

Säljarens modereringspolicy för online-recensioner är tillgänglig här.

20. REKLAMATION

I händelse av en reklamation uppmanas Kunden att kontakta Säljaren via formuläret som finns tillgängligt här.

I samband med alla reklamationer uppmanas Kunden att ange sitt Order nummer.

Säljaren kommer att göra sitt bästa för att svara på alla reklamationer så snabbt som möjligt.

Möjligheten att lämna in en reklamation av Kunden sker utan att det påverkar hans rätt att vända sig till konsumentombudsmannen enligt villkoren i Artikel 21 eller någon behörig domstol.

21. MEDIATION

I enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) nr 524/2013 från Europaparlamentet och rådet den 21 maj 2013, informeras du om möjligheten att använda plattformen för Online Dispute Resolution (ODR) som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som är tillgänglig på följande adress: Online Dispute Resolution.

22. TILLÄMPLIG LAG

Kontraktsförhållandena mellan Säljaren och Konsumentkunden som är belägen på Europeiska Unionens territorium regleras av lagen i den medlemsstat där denne är etablerad, när det gäller hans skydd enligt konsumenträtten i nämnda medlemsstat.

Uppgifterna relaterade till Beställningen behandlas digitalt av Säljarens maltesiska etablering, maltesisk lag kommer att tillämpas när det gäller behandling av personuppgifter.

När det gäller alla andra frågor som inte omfattas av de två ovanstående bestämmelserna, kommer andorransk lag att tillämpas subsidiärt.

Fortsätt surfa utan att acceptera >
Om cookies och andra spårare
Dackleader.se (AD TYRES) och dess partner (Google, Hotjar, Microsoft) använder cookies och andra spårare (webblagring) för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, underlättar din navigering, utför statistiska mätningar och anpassar dess reklamkampanjer. Cookies och andra spårare som lagras på din enhet kan innehålla personuppgifter. Vi placerar inte heller någon cookie eller annan spårare utan ditt fria och informerade samtycke, förutom de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Vi lagrar ditt val i sex månader. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att gå till sidan cookies och andra spårare. Du kan välja att fortsätta surfa utan att acceptera cookies eller andra spårare. Vägran hindrar inte tillgång till tjänsterna AD TYRES. För ytterligare information hänvisar vi till sidan för cookies och andra spårare.
Anpassa cookies
LiveChat
Ett fel har inträffat, vänlig försök igen eller kontakta oss om felet kvarstår