1. Allmänna principer
 2. Vad är definitionen av begrepp med stor bokstavsbeteckning?
 3. Vad är syftet med en stadga?
 4. Vilka uppgifter samlas in?
 5. Varför används dina uppgifter?
 6. Hur länge sparas dina uppgifter?
 7. Med vem delas dina uppgifter?
 8. Överförs dina uppgifter utanför Europeiska unionen?
 9. Hur skyddas dina uppgifter?
 10. Vilka är dina rättigheter?
 11. Hur samlar AD Tyres in uppgifter om minderåriga?
 12. Hur är det med cookies och liknande spårningsteknik?
 13. Hur kommer du att informeras om ändringar i stadgan?
 14. Hur kontaktar du oss?

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

Företaget AD Tyres International SLU, ett företag enligt andorransk lag i form av ett aktiebolag med ett kapital på 1 000 000 euro, registrerat i Andorras handels- och företagsregister under nummer 16339, med säte på C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (nedan kallad AD Tyres) som bedriver e-handelsverksamhet, erbjuder försäljning av däck och relaterade produkter via webbplatsen https://www.dackleader.se/ (nedan kallad webbplatsen).

Inom ramen för denna verksamhet kan AD Tyres samla in uppgifter online eller via telefon som direkt eller indirekt identifierar kunder, användare av webbplatsen eller tredje part (nedan kallat "registrerade" eller "du") och utföra en eller flera behandlingar av dessa uppgifter. AD Tyres insamling av uppgifter om de registrerade sker aldrig indirekt, dvs. från en tredje part.

AD Tyres, vars kontaktuppgifter anges ovan, är ansvarig för behandlingen av uppgifterna i den mån den bestämmer ändamålen och medlen för denna behandling.

För vissa bankuppgifter delar AD Tyres ansvaret för behandlingen med GoCardless SAS, ett förenklat aktiebolag som är registrerat i handels- och företagsregistret i Paris med nummer 834422180 och vars säte ligger på 7 rue de Madrid i Paris (75008). Ytterligare information om hur GoCardless hanterar dina bankuppgifter och dina dataskyddsrättigheter finns här.

När det gäller vissa webbläsaruppgifter som samlas in av cookies delar AD Tyres ansvaret för behandlingen av dem med tredjepartsföretag, vars lista och ytterligare information finns på cookiesidan.

AD Tyres har utsett ett dataskyddsombud i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad GDPR) vars kontaktuppgifter finns på dpo@adtyres.com.

De uppgifter som samlas in av AD Tyres behandlas mer specifikt av den filial av AD Tyres som är etablerad på Maltas territorium, nämligen AD TYRES INTERNATIONAL EU, registrerat under nummer OC 1277, vars registrerade kontor ligger på Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Dessa databehandlingar anses därför utföras på Europeiska unionens territorium i enlighet med skäl 22 och artikel 3.1 i GDPR och omfattas av denna lagstiftning.

Dessutom är Maltas dataskyddslag 2018 (Cap 586) också tillämplig på behandlingen av uppgifter i kraft av avsnitt 4(2)(a) i den lagen.

Du uppmanas att läsa denna sekretesspolicy (nedan kallad "policyn") noggrant och ta del av dess innehåll.

2. VAD ÄR DEFINITIONEN AV BEGREPP MED STOR BOKSTAVSBETECKNING?

Ord eller uttryck som börjar med en stor bokstav har den definition som anges nedan.

AD Däck
det företag som anges iartikel 1 första stycket.
Stadga
har den definition som avses iartikel 1.
Kundkonto
är det konto som alla kunder kan skapa från sidan https://www.dackleader.se/mitt-konto/.
Uppgifter
alla personuppgifter, dvs. all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Bankuppgifter
har den definition som avses iartikel 4.
Beställningsuppgifter
har den definition som avses iartikel 4.
Navigationsuppgifter
har den definition som avses iartikel 4.
Tekniska data
har den definition som avses iartikel 4.
Berörd(a) person(er)
har den definition som avses iartikel 1.
Produkt(er)
däck eller relaterade produkter (fälgar, kedjor etc.) som AD Tyres erbjuder till försäljning på webbplatsen.
GDPR
har den definition som avses iartikel 1.
Webbplats
har den definition som avses iartikel 1.
Behandling(ar)
varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs eller inte utförs med hjälp av automatiserade processer och som tillämpas på uppgifterna, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, utvinning, konsultation, användning, kommunikation genom överföring, spridning eller någon annan form av tillgängliggörande, sammanvägning eller sammankoppling, begränsning, radering eller förstörelse.
Du
har den definition som avses iartikel 1.

3. VAD ÄR SYFTET MED EN STADGA?

Denna sekretesspolicy görs tillgänglig för dig vid tidpunkten för insamlingen av dina uppgifter för att säkerställa full insyn i AD Tyres behandling av dina uppgifter genom att tillhandahålla kortfattad, lättillgänglig och lättförståelig information i tydliga och enkla termer.

Om någon av uppgifterna inte är tillräckligt tydlig uppmanar vi dig att kontakta oss när det passar dig, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@adtyre.com eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här.

Stadgan gäller för dina uppgifter som samlas in och behandlas av AD Tyres inom ramen för följande aktiviteter och för vilka AD Tyres är personuppgiftsansvarig:

 • Din användning av webbplatsen, inklusive surfning på webbplatsen;
 • skapandet och användningen av ditt kundkonto via webbplatsen;
 • köp av produkter som erbjuds av AD Tyres via webbplatsen, eller
 • någon kontakt med kundtjänsten.

Denna policy gäller inte för någon annan databehandling som utförs i ett annat sammanhang än det som beskrivs ovan och för vilken AD Tyres inte är personuppgiftsansvarig.

4. VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN PÅ UTTRYCKLIG BEGÄRAN AV AD TYRES.

AD Tyres begär uttryckligen att dina uppgifter ska samlas in vid olika tidpunkter och i synnerhet under :

 • användning av webbplatsen;
 • göra en beställning på webbplatsen;
 • skapandet av ett kundkonto på webbplatsen, eller
 • all kommunikation med kundtjänsten.

De insamlade uppgifterna (nedan kallade "beställningsuppgifter ") består i synnerhet av:

 • Ditt förnamn ;
 • Ditt namn ;
 • Ditt födelsedatum ;
 • Din postadress ;
 • Din e-postadress ;
 • Ditt telefonnummer ;
 • Ditt land ;
 • Ditt momsregistreringsnummer inom gemenskapen.

För betalningsändamål består de uppgifter som samlas in på vår uttryckliga begäran (nedan kallade "bankuppgifter ") av ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum och CVC (eller visuellt kryptogram som finns på baksidan av kortet), som överförs till betaltjänstleverantörerna: Checkout.com, Hipay eller Braintree.

När det gäller betalning via Paypal-tjänsteleverantören samlar detta företag in bankuppgifter direkt från dig när du skapar ditt konto. Paypal-företaget är sedan ensamt ansvarigt för behandlingen av dessa uppgifter.

Vi använder GoCardless för att hantera autogireringar via ditt IBAN. Ytterligare information om hur GoCardless hanterar dina bankuppgifter och dina dataskyddsrättigheter finns här.

Vissa beställningsuppgifter (förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, land, e-postadress) och bankuppgifter är nödvändiga för att ingå avtalet med AD Tyres. Om du inte lämnar dessa uppgifter till oss kommer du därför inte att kunna slutföra din beställning.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN AUTOMATISKT AV AD DÄCK

AD Tyres kan samla in vissa av dina uppgifter automatiskt via din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon osv.), särskilt när du navigerar på webbplatsen. Dessa uppgifter kan samlas in även om ingen beställning görs. Denna insamling sker i allmänhet med hjälp av cookies.

Dessa uppgifter (nedan kallade "tekniska uppgifter ") består i synnerhet av :

 • Din IP-adress (det identifieringsnummer som tilldelas din enhet i samband med anslutningen till Internet) ;
 • Din MAC-adress (fysiskt identifikationsnummer som lagras på ditt nätverkskort eller nätverksgränssnitt) ;
 • Ditt IMEI-nummer (din mobiltelefons identifikationsnummer) ;
 • operativsystemet på din enhet (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS etc.);
 • Din mobiltelefonoperatör ;
 • Din Internetleverantör ;
 • den webbläsare du använder (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox osv.), eller
 • den tidszon som din enhet använder.

De uppgifter som samlas in automatiskt via din enhet består också av uppgifter om ditt surfande (nedan kallade "webbläsaruppgifter "), t.ex:

 • de sidor som du har besökt;
 • datumet för ditt besök ;
 • den tid som spenderas på varje besökt sida;
 • de länkar som du har aktiverat;
 • de erbjudanden som du har konsulterat;
 • de produkter du söker;
 • de beställningar som du har gjort, eller
 • Dina konsumtionsvanor av produkterna.

5. VARFÖR ANVÄNDS DINA UPPGIFTER?

Personuppgifter får endast behandlas om behandlingen grundar sig på :

 • en rättslig motivering enligt artikel 6.1 i GDPR (samtycke, fullgörande av avtal, uppfyllande av en rättslig förpliktelse, skydd av vitala intressen, uppgift av allmänt intresse eller den personuppgiftsansvariges berättigade intresse), och
 • uttryckliga, legitima ändamål som den personuppgiftsansvarige har fastställt.

I tabellen nedan listas den behandling som utförs av AD Tyres med syfte, rättslig motivering och berörda uppgifter för var och en av dem.

Uppgifter om beställning
Behandlingens namn Mål Rättslig motivering Berörda uppgifter
Beställning av
 • Svara på alla dina förfrågningar om att göra en beställning.
 • ta hänsyn till och utföra din beställning
 • Utföra leverans och eventuellt montering.
Kontrakt
 • Beställningsuppgifter
Enstaka transaktion med kreditkort
 • Utför din betalning av beställningen
 • Hantering av avvisade banktransaktioner
Kontrakt
 • Bankuppgifter (CB)
Underlättar framtida inköp
 • Spara bankuppgifter för att underlätta framtida inköp
Samtycke
 • Bankuppgifter (CB)
SEPA-autogiro
 • Överföring av ditt IBAN till GoCardless-leverantören
Kontrakt
 • Bankuppgifter (IBAN)
Krav på betalningar
 • Hantera eventuella klagomål från innehavaren av det kreditkort som användes för att betala beställningen.
Kontrakt
 • Bankuppgifter
Eftermarknadsservice
 • Hantera dina klagomål
 • Meddela ändring av stadgan eller de allmänna försäljningsvillkoren.
 • Hantera kundrelationer (förfrågningar, kommentarer och förslag) efter en beställning.
 • Hantering av återbetalningar
Kontrakt
 • Beställningsuppgifter
 • Bankuppgifter
Kundkonto
 • För att underlätta dina efterföljande beställningar genom att undvika att uppgifter som redan meddelats AD Tyres läggs in på nytt.
samtycke till
Nyhetsbrev (inklusive AD Tyres kommersiella erbjudanden)
 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev (inklusive AD Tyres kommersiella erbjudanden)
Samtycke
 • Beställningsuppgifter (e-postadress)
Riktad reklam
 • Skräddarsy våra reklambudskap till dina behov och vanor
Samtycke (cookies)
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter
Användarupplevelse
 • Anpassa din upplevelse av webbplatsen till dina behov och vanor.
 • Snabbare navigering på webbplatsen
Samtycke (cookies)
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter
Statistik
 • Genomförande och analys av statistiska undersökningar.
Legitimt intresse (1) och samtycke (cookie)
 • Beställningsuppgifter
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter
Kvalitet
 • För att analysera tekniska problem som uppstår vid användningen av webbplatsen.
 • Upptäcka avvikelser i informationssystemet.
Legitimt intresse (2)
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter
Bedrägeri
 • Upptäckt av förfalskningar och tekniska bedrägerier
Legitimt intresse (3)
 • Beställningsuppgifter
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter

(1 ) AD Tyres legitima intresse är att kunna utvärdera och förbättra sig självt tack vare det statistiska verktyget.

(2 ) AD Tyres legitima intresse är att säkerställa kvaliteten på sina tjänster.

(3 ) AD Tyres legitima intresse är att förhindra bedrägeri.

6. HUR LÄNGE KOMMER DINA UPPGIFTER ATT SPARAS?

AD Tyres gör det till en hederssak att bevara dina uppgifter i en form som gör det möjligt att identifiera dig inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Tabellen nedan visar lagringsperioderna för varje typ av uppgifter beroende på vilken behandling de används för.

Uppgifter Behandling Hållbarhet i aktiv bas (1) Mellanlagringsperiod (2)
Beställningsuppgifter Beställning av 3 år från den senaste beställningen n/a*
Eftermarknadsservice 3 år från den senaste beställningen n/a
Kundkonto 3 år från den sista anslutningen till kundkontot eller till dess att samtycket återkallas om det sker tidigare. n/a
Nyhetsbrev Tills du avregistrerar dig eller 3 år från den senaste inloggningen till kundkontot om detta inträffar tidigare. n/a
Statistik 3 år från den senaste beställningen n/a
Bedrägeri n/a 5 år från insamlingen av de berörda uppgifterna
Bankuppgifter (3) Transaktion (CB) Tills full betalning av beställningen har skett n/a
Krav på betalningar n/a 13 månader från debiteringsdatumet
eller
15 månader vid uppskjuten betalning.
Eftermarknadsservice Fram till utgången av den period under vilken AD Tyres åtar sig att ersätta dig för en beställning (särskilt perioden för ångerrätt eller annullering av beställningen). n/a
SEPA-autogiro (IBAN) Tidpunkten för överföring av IBAN till GoCardless. n/a
Underlättande av efterföljande inköp (CB) Tills samtycket återkallas eller tills bankkortets giltighet löper ut, om detta sker tidigare. n/a
Tekniska data Riktad reklam Se kakor n/a
Användarupplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrägeri
Navigationsuppgifter Riktad reklam Se kakor n/a
Användarupplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrägeri

*n/a betyder inte tillämpligt.

(1 ) Aktiv lagring är lagring av de berörda uppgifterna i den databas som används för den berörda behandlingen.

(2 ) Mellanliggande arkivering består i att uppgifterna bevaras med begränsad tillgång i) antingen i en särskild arkivbas som är skild från den aktiva basen och där tillgången är begränsad till endast de personer som har ett intresse av att känna till uppgifterna på grund av sin funktion, ii) eller i den aktiva basen, under förutsättning att de arkiverade uppgifterna är isolerade genom logisk separation (hantering av åtkomsträttigheter och behörigheter) för att göra dem otillgängliga för personer som inte längre har ett intresse av att behandla dem.

(3 ) Bankuppgifter sparas aldrig av AD Tyres utan av dess betalningspartner (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless beroende på fallet).

7. MED VEM DELAS DINA UPPGIFTER?

AD Tyres kan dela vissa av dina uppgifter med andra enheter som nämns nedan. AD Tyres kommer under alla omständigheter att dela dessa uppgifter endast i den utsträckning som är strikt nödvändig för att säkerställa syftet/syftena med AD Tyres behandling av dina uppgifter eller för att säkerställa det exakta och legitima syftet/syftena som definieras i denna mottagare.

ENHETER I DEN GRUPP SOM AD TYRES TILLHÖR

AD Tyres kan dela vissa av dina uppgifter med andra enheter i den grupp som AD Tyres tillhör för att lära känna dig bättre. Dessa andra enheter omfattas av liknande åtaganden som AD Tyres när det gäller skyddet av Dina uppgifter.

UNDERLEVERANTÖRER OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV TJÄNSTER.

AD Tyres kan dela vissa av dina uppgifter med underleverantörer och/eller tredjepartsleverantörer som används i samband med tillhandahållandet av AD Tyres produkter och tjänster via webbplatsen. Delningen av dina uppgifter med dessa enheter är nödvändig för att din beställning ska kunna genomföras. AD Tyres delar endast med sig av de uppgifter som är absolut nödvändiga för att utföra det uppdrag som anförtrotts dessa enheter, efter att i avtalet ha försäkrat sig om att dessa enheters åtaganden är lika höga som de i denna stadga när det gäller skyddet av dina uppgifter.

Det rör sig främst om följande enheter:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (outsourcing av teknik)
 • OVH (webbhotell)
 • HOTJAR (analytisk kaka)
 • GOOGLE (reklamcookie)
 • MICROSOFT (reklamkaka)
 • CHECKOUT.COM (leverantör av betalningstjänster)
 • HIPAY (leverantör av betaltjänster)
 • BRAINTREE (betaltjänstleverantör)
 • GOCARDLESS (betaltjänstleverantör)
 • PAYPAL (leverantör av betalningstjänster)
 • DPD (leverantör av leveranstjänster)
 • GLS (leverantör av leveranstjänster)
 • UPS (leverantör av leveranstjänster)
 • DHL (leverantör av leveranstjänster)
 • SEUR (leverantör av leveranstjänster)
 • CHRONOPOST (leverantör av leveranstjänster)
 • BOOMERANG (leverantör av leveranstjänster)
 • TNT (leverantör av leveranstjänster)

Det är också partnerverkstäderna, som du hittar en lista över här.

UNDANTAGSFALL

AD Tyres kan i undantagsfall dela dina uppgifter i följande fall: (i) i samband med en fusion, ett förvärv av hela eller delar av AD Tyres, en överföring av tillgångar eller någon annan liknande transaktion, (ii) när sådan delning krävs enligt lag, förordning, en behörig rättslig eller administrativ myndighet ; eller (iii) för att skydda en persons rättigheter och/eller säkerhet, för att förhindra eller vidta åtgärder mot olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att försvara AD Tyres webbplatsens rättigheter, egendom och säkerhet; (iv) för att fullgöra och säkra de åtaganden som AD Tyres gjort i ditt intresse inom ramen för denna stadga.

8. ÖVERFÖRS DINA UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN?

Dina uppgifter behandlas och lagras huvudsakligen på Maltas territorium, som ligger i Europeiska unionen.

Företaget AD Tyres, som är etablerat i Furstendömet Andorra, utanför Europeiska unionen, har dock tillgång till dessa uppgifter.

Genom ett beslut av den 19 oktober 2010 förklarade Europeiska kommissionen att Andorra anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs från Europeiska unionen.

Dessutom kan AD Tyres inte utesluta att dina uppgifter kan överföras till andra territorier utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i synnerhet till territorier där skyddsnivån för personuppgifter är lägre än i Europeiska unionen.

I det senare fallet åtar sig AD Tyres att kontrollera förekomsten av åtgärder eller att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande skyddsnivå för dina uppgifter, t.ex:

 • ett beslut om adekvat skyddsnivå som fattats av Europeiska kommissionen i det berörda landet;
 • Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller standardavtalsklausuler som antagits av en tillsynsmyndighet, som mottagaren omfattas av och som du kan be oss om en kopia av om de har undertecknats formellt;
 • interna företagsregler;
 • En godkänd uppförandekod eller ett godkänt certifieringssystem (inklusive ett bindande och verkställbart åtagande från mottagaren utanför EU att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder);
 • ett administrativt arrangemang eller en rättsligt bindande och verkställbar text som syftar till att möjliggöra samarbete mellan offentliga myndigheter.

När det gäller AD Tyres viktigaste samarbetspartner är följande länder de länder som uppgifterna är avsedda för och de lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits.

Mottagare Land Garantier
GCG Frankrike Europeiska unionen
OVH Tyskland Europeiska unionen
HOTJAR Malta Europeiska unionen
GOOGLE Förenta staterna Standardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
MICROSOFT Förenta staterna Standardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
CHECKOUT.COM Storbritannien Beslut om lämplighet av den 28 juni 2021
HIPAY Frankrike Europeiska unionen
BRAINTREE Förenta staterna Standardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
GOCARDLESS Storbritannien Beslut om lämplighet av den 28 juni 2021
PAYPAL Förenta staterna Standardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
DPD Frankrike Europeiska unionen
GLS Nederländerna Europeiska unionen
UPS Förenta staterna Standardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
DHL Tyskland Europeiska unionen
SEUR Spanien Europeiska unionen
CHRONOPOST Frankrike Europeiska unionen
BOOMERANG Frankrike Europeiska unionen
TNT Nederländerna Europeiska unionen

9. HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

AD Tyres har vidtagit lämpliga fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig eller olaglig åtkomst, användning, förlust, oavsiktlig förstörelse, skada, stöld eller spridning.

Trots sina ständiga ansträngningar kan AD Tyres inte garantera ett resultat när det gäller säkerheten för dina uppgifter och uppmanar dig att rapportera eventuella svårigheter som du känner till.

För att göra detta kan du kontakta kundtjänsten när det passar dig, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@adtyre.com eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här.

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA, och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller för den här tjänsten.

10. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

I enlighet med gällande lagstiftning har du de rättigheter som anges nedan när det gäller dina uppgifter:

 • rätten att få tillgång till dina uppgifter:

  Detta är möjligheten för dig att få en bekräftelse från AD Tyres på att uppgifter om dig behandlas eller inte behandlas samt tillgång till dessa uppgifter och till följande information: ändamål, kategorier av uppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare, hur länge uppgifterna bevaras eller kriterierna för att fastställa denna varaktighet, dina rättigheter i fråga om dessa uppgifter, rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och, i förekommande fall, källan till insamlingen av uppgifterna och förekomsten av automatiserat beslutsfattande på grundval av dessa uppgifter.

  Du har också rätt att, när dina uppgifter överförs till ett tredje land eller en internationell organisation, få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med denna överföring.

  I enlighet med rätten till tillgång kommer AD Tyres att ge dig en kopia av uppgifterna och kan ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader för ytterligare kopior som du begär. Om Du gör begäran elektroniskt kommer informationen att tillhandahållas i en vanligt förekommande elektronisk form, om Du inte begär något annat.

 • rätten att korrigera dina uppgifter:

  Detta är möjligheten för dig att från AD Tyres få rättelse, så snart som möjligt, av dina uppgifter som är felaktiga eller, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, ofullständiga (du kan lämna en ytterligare förklaring för detta ändamål);

 • rätten att radera dina uppgifter:

  Detta är en möjlighet för dig att av AD Tyres få dina uppgifter raderade, så snart som möjligt, av någon av följande anledningar

  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt;
  • Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen av sådana uppgifter, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för sådan behandling;
  • Du invänder mot behandlingen av dessa uppgifter på de villkor som anges nedan om din rätt att invända;
  • Uppgifterna har behandlats olagligt ;
  • Uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som AD Tyres omfattas av, eller
  • Uppgifterna samlades in i samband med tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster till barn.

  Om AD Tyres har offentliggjort de uppgifter som begärs raderade, ska rimliga åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförandet, vidtas, inklusive tekniska åtgärder, för att informera de registeransvariga som behandlar dessa uppgifter om att du har begärt att de ska radera alla länkar till dessa uppgifter eller alla kopior eller reproduktioner av dem.

  Denna rätt till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig:

  • utövandet av yttrande- och informationsfriheten;
  • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller lagstiftningen i den medlemsstat som den personuppgiftsansvarige omfattas av, eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller som ett led i utövandet av offentlig makt som tillkommer den personuppgiftsansvarige;
  • av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet;
  • för arkivändamål i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål, i den mån rätten till radering sannolikt omöjliggör eller allvarligt äventyrar uppnåendet av ändamålen med sådan behandling, eller
  • fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • rätten att invända mot behandlingen av dina uppgifter:

  Detta gäller möjligheten att invända mot AD Tyres behandling av dina uppgifter på grundval av ett legitimt intresse (inklusive profilering baserad på denna motivering) om AD Tyres inte kan motivera denna behandling av legitima och tvingande skäl som skulle ha företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Detta inkluderar även möjligheten för dig att invända mot behandling i syfte att prospektera (inklusive profilering om den är kopplad till sådan prospektering).

  När det gäller behandling för statistiska ändamål handlar det slutligen om möjligheten att invända mot sådan behandling av skäl som har att göra med din särskilda situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för en uppgift av allmänt intresse.

 • rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter :

  Detta är en möjlighet för dig att från AD Tyres få en begränsning av behandlingen i något av följande fall:

  1. under den tid som AD Tyres behöver för att kontrollera Uppgifternas riktighet när Du ifrågasätter Uppgifternas riktighet;
  2. Du invänder mot radering av uppgifter från en olaglig behandling och kräver i stället att användningen av dem begränsas;
  3. Uppgifterna är inte längre användbara för AD Tyres i samband med ändamålen med behandlingen, men förblir nödvändiga för dig i samband med att du fastställer, utövar eller försvarar rättsliga rättigheter;
  4. under den period som är nödvändig för att avgöra om AD Tyres legitima skäl har företräde framför dina när du har invänt mot behandlingen på denna grund.

  Om behandlingen begränsas får uppgifterna, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk person, eller av viktiga skäl av allmänt intresse för unionen eller en medlemsstat.

  AD Tyres kommer att informera dig om upphävandet av begränsningen innan den träder i kraft.

 • rätten till överföring av dina uppgifter :

  Detta är en möjlighet för dig att från AD Tyres få tillgång till dina uppgifter som du lämnat till AD Tyres i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan enhet (denna överföring utförs av dig eller, om det är tekniskt möjligt, av AD Tyres), och detta när behandlingen utförs med hjälp av automatiserade processer och grundar sig på samtycke eller på ett avtal ;

 • rätten att återkalla ditt samtycke:

  Detta är möjligheten för dig att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter som utfördes på grundval av ditt tidigare samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs före återkallandet.

För att utöva ovanstående rättigheter uppmanas du att kontakta oss när det passar dig:

 • eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: dpo@adtyre.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret här.

För att kunna behandla din begäran så effektivt som möjligt uppmanar AD Tyres dig att formulera den på ett tydligt och detaljerat sätt. Om det råder tvivel om din identitet kan AD Tyres begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Du har också möjlighet att :

 • rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet :

  Möjligheten för dig att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, där du arbetar eller där överträdelsen påstås ha inträffat, om du anser att behandlingen av dina uppgifter utgör en lagöverträdelse.

För att göra det lättare för dig att utöva denna rättighet kan du ta del av listan över tillsynsmyndigheter här.

11. HUR SAMLAR AD TYRES IN UPPGIFTER OM MINDERÅRIGA?

De produkter som AD Tyres säljer på sin webbplats är inte avsedda för minderåriga. AD Tyres behandlar därför inga uppgifter om minderåriga och antar inte att uppgifterna om besökare på webbplatsen eller dess kunder direkt eller indirekt rör minderåriga.

12. VAD GÄLLER COOKIES OCH ANNAN LIKNANDE SPÅRNINGSTEKNIK?

AD Tyres använder cookies och annan liknande teknik som kan samla in vissa av dina uppgifter. Dessa cookies gör det möjligt för oss att förbättra din upplevelse när du surfar på webbplatsen, att förse oss med information om driften och kvaliteten på vår webbplats och att hjälpa oss att tillhandahålla riktad reklam.

AD Tyres samlar in ditt förhandsgodkännande genom en banner på webbplatsens startsida när du först ansluter till dessa datorverktyg. AD Tyres begär återigen ditt samtycke på samma villkor i slutet av en trettonmånadersperiod efter den föregående insamlingen av ditt samtycke.

AD Tyres uppmanar dig att läsa sidan "Cookies" på webbplatsen för mer information.

13. HUR KOMMER DU ATT UNDERRÄTTAS OM ÄNDRINGAR I STADGAN?

AD Tyres kan med jämna mellanrum komma att ändra denna stadga för att ta hänsyn till lagändringar som rör skyddet av dina uppgifter.

AD Tyres kommer att informera dig om eventuella ändringar eller uppdateringar genom ett meddelande som skickas till din e-postadress och/eller ett meddelande som visas på webbplatsen.

14. HUR KONTAKTAR DU OSS?

AD Tyres står till ditt förfogande för att besvara alla dina frågor om den aktuella stadgan.

För att komma i kontakt med oss är du välkommen att komma till oss när det passar dig:

 • eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: dpo@adtyre.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret här.
LiveChat
Messenger